Az Északi Portya céljai

Célok

A folyó nemzetközi műveletekben a NATO-t alkotó nemzetek kölcsönös együttműködése és egymásért érzett felelőssége jól példázza azt a történelmi gyökeret, mely láthatatlanul összeköti a szövetség tagjait. A hadtörténelem során számos kapcsolódási pontot lehet találni nemzeteink hadseregei között, amikor valamilyen harceljárást, fegyvernemet vagy harceszközt egymástól átvéve segítettük elő a katonai képességek fejlődését. Mi magyarok büszkék lehetünk arra, hogy adtunk a történelemnek egy olyan fegyvernemet, a huszárságot, mely szinte átformálta a lovas hadviselés arculatát. A magyar huszárság, a huszár, fogalommá vált a hadtörténelem folyamán és a világ harmincnégy országának hadserege adoptálta a magyar huszárság harceljárásait, felszereléseit, öltözetét és katonaerkölcsi tulajdonságait. Szinte valamennyi európai államban magyar huszártisztek képezték ki a helyi nemzet fiait huszárokká és alapítottak máig is létező alakulatokat.

A huszár szellem ma sem elévült, hiszen a mai hadviselésben éppolyan fontos a felderítés, a lesállás, a meglepetés-szerű rajtaütés, a járőrözés, a konvoj-kíséret. Az Egerben és Szolnokon képzett mélységi felderítők, ma is a világ elitjébe tartoznak. Kötelességünk, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk a huszárokra, azokra, akik ezen harceljárásokat tökélyre fejlesztették és alkalmazták.

Aims

At the current international operations the mutual cooperation of the nations that form the NATO, and the responsibility, they feel for each other represent the historical root, which connects the members of the alliance invisibly. During the military history numerous linkage points can be found among our nations’ army, when we advanced the development of military capacity by taking over from one another some kind of battle process, branch of military service, or combat material. We, Hungarians, can be proud of that we gave the history such a branch of military service, that had almost transformed the aspect of the cavalry warfare. The Hungarian Hussars, the Hussar had become a notion during the military history, and thirty-four countries of the world had adopted their battle process, their equipment, their clothing, and their soldiers’ morals. Nearly in every european state, they were the Hungarian Hussar officers, who drilled the local patriots to be Hussars, and established formations, that still exist.

The Hussar idea is still not outmoded because in the present day warfare the reconnaissance, the ambush, the surprise attack, the patrolling and the convoy-escort are just as important. The reconnaissances of depth, who were trained in Eger and in Szolonok, still belong to the pick of the world. Our duty is to remember and to remind of the Hussars, of those, who applied these battle processes to perfection.

 

Az Északi Portya céljai:

Népszerűsítés

Elsődleges célunk a huszárságnak, kora elit fegyvernemének, és annak szellemiségének népszerűsítése, a lovaglás, a hosszútávlovaglás, alapján példát mutatni az egykor méltán lovas nemzetként emlegetett Magyarország lakosságának, ösztönözve őket arra, hogy Magyarországon legyen a legnépszerűbb tömegsport a lovaglás, hiszen nemzeti és földrajzi adottságaink a legalkalmasabbá tesznek erre minket. Az áldozatkész teljesítménnyel rámutatunk a Magyar Honvédség fontosságára, ráirányítva a magyar fiatalság figyelmét arra, hogy a haza védelmében és megőrzésében tett erőfeszítés a legmagasztosabb feladat, amellyel férfiember valaha is találkozhat.

The aims of the Northern Raid:

Popularization
Our primary aim is to make the Hussars, its branch of military service and its mentality popular. We would like to set with horse-riding and long-distance horse-riding a good example to the inhabitants of Hungary, who were once deservedly called as „equestrian nation”. We would also like to urge them to make horse-riding the most  popular sport in Hungary, as our national and geographical fundamentals allow us to be the best in it. We point at the importance of the Hungarian Army with this unselfish achievement, and call the attention of the youth to recognize, that for a man nothing can be more exalted, than defending and preserving the motherland.

Figyelemfelhívás

Szeretnénk ráirányítani a magyar közvélemény figyelmét, arra, hogy a Honvédelmi Minisztérium megadja a lehetőséget minden egészséges, hazájáért, a honvédelem ügyéért tenni akaró állampolgárnak, hogy tartalékos katonai szolgálatot vállaljon.

Drawing the attention

We would like to draw the attention of the Hungarian public opinion to the possibility, offered by the Hungarian Defence, which enables citizens to take reserve service.

Hadtörténelmi ismeretterjesztés

A huszár-portya útvonala a történelem folyamán kialakult, különböző hadseregek által használt felvonulási útvonalakat követi és magába foglalja az útvonalon található ma is működő lovassági alakulatok és olyan csatahelyek tisztelgő látogatását, ahol a hadtörténelmi forrásokban dokumentáltan huszár alakulatok megfordultak.

Spreading of Military History

The route of the Hussar-Raid follows the marching routes, used by several armed forces during the history, and involves the ceremonial visit of the still active cavalry  formations, and the formal call of those batllefields, where, according to the Military History’s proved sources, Hussar formations turned up.

Tisztelgés

A hagyományőrző Északi portya tiszteleg a mindenkori magyar katona emléke előtt, aki a világ bármely részére is vetődött, becsülettel helyt állt, és a végsőkig kitartott.

Saluting

The Northern Raid salutes to the memory of the prevailing Hungarian soldier, who held their ground with honour, and resisted to the end wherever they found themselves.

Pályára irányítás, toborzás

Az embert és lovat próbára tevő túra teljesítésével a résztvevők szeretnék bizonyítani, hogy hagyományaink őrzői, napjaink katonái, tartalékos katonái, szakmai felkészültségben és a nehézségek elviselésében méltó örökösei elődeiknek. Az Északi Portya például kíván szolgálni a ma ifjúságának szorgalomból, kitartásból, valamint a dicső múlt ismerete, tisztelete alapján a jövőbe vetett hitből is.

Going into the Army, Recruiting

The participants would like to prove, that today’s soldiers, reserve soldiers and the patrons of traditions are just as prepared and preserving, as their ancestors. The  Northern Raid wants to set an example from diligence and presistence. On the basis of the knowledge and respect of the glorious past, they would also like to show their faith in the future.

 

Időszerűség:

A huszárság harceljárásainak aktualitása

A napjaink katonai műveleteiben egyre nő a felderítés, az átvizsgálás, keresés-kutatás, a lesállás, a meglepetés-szerű rajtaütés, a járőrözés, a konvoj- és személy- kísérési feladatok száma. Sok esetben maguk a parancsnokok és a végrehajtó katonák sincsenek tisztában azzal, hogy ezek a könnyűlovasság feladatai voltak és legnagyobb sikereiket ezen faladatok mesteri végrehajtásában a huszárok érték el. Aktualitásukat nem homályosítja, hogy ma már nem lovakat, hanem modern technikai eszközöket alkalmazunk ezen feladatok során.

A katonaerkölcsi értékek tudatosítása és ápolása

A lovasságra, ezen belül is a huszárságra kiemelten jellemző katonaerkölcsi értékek, mint a bátorság, a bajtársiasság, a parancsnokhoz és a parancshoz való hűség, a leleményes kezdeményező-készség, a kiváló fizikai erőnlét és annak fenntartása napjaiban sem vesztette aktualitását. A folyó műveletekben résztvevő katonák naponta tapasztalják a nemzetközi környezetben végrehajtott faladatok során, hogy szinte ugyanazon katonaerkölcsi tulajdonságok jellemezik a katonákat függetlenül nemzeti hovatartozásukra.

Timeliness of the Hussars’ battle processes

The number of the reconnaissance, examination, search and research, ambush, surprise attack, patrolling, convoy and personal escort missions are growing in today’s military operations. In many cases, neither the commanding officers, nor the executive soldiers are clear about the fact, that these missions used to be the tasks of the light cavalry, and the biggest successes
were reached by the Hussars, who fulfilled their duties brilliantly. Their timeliness is not outshined with the use of modern technics, when instead of using horses, recent devices are applied.

Történelmi hagyományápolás

Az egykori hadrakelt huszárok életmódjának leghitelesebb bemutatása, a hagyományos ruházat és felszerelés, lovak és szerszámzatuk, a lóháton való közlekedés szinte korlátlan lehetőséget kínál a figyelemfelhívásra, a kapcsolatteremtésre és az emberekben óhatatlanul felébred a kíváncsiság nemzetük történelme és annak katonái iránt.

 

No Comments to “Az Északi Portya céljai”

Leave a Reply

(required)

(required)